algemene voorwaarden

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ICT PACTS en op elke overeenkomst tussen ICT PACTS en professionele klanten met betrekking tot het leveren van goederen en/ of diensten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.
In aanvulling op deze algemene voorwaarden kunnen bijkomende specifieke algemene voorwaarden van toepassing zijn op het aanbod of de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen onderhavige algemene voorwaarden en de specifieke algemene voorwaarden, hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang.
2.2 Een door ICT PACTS op vraag van de Opdrachtgever opgestelde offerte is geldig gedurende 15 kalenderdagen.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever aan ICT PACTS meedeelt dat hij de offerte aanvaardt, en ICT PACTS deze opdracht aanvaardt. Het terugsturen van de ondertekende offerte of bestelbon en de bevestiging van ICT PACTS van ontvangst zal gelden als bewijs van de overeenkomst tussen partijen.
2.4 Door het betalen van de factuur verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 LEVERING GOEDEREN EN DIENSTEN
3.1 De Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de verbintenissen die ICT PACTS opneemt, slechts middelenverbintenissen zijn. ICT PACTS zal naar best vermogen en gebruikmakend van best-practices en state-of-the-art technologie de opdracht uitvoeren. Zij zal daarbij redelijkerwijze de nodige zorg en aandacht besteden bij het uitvoeren van haar diensten en zal tijdig en met de nodige diligentie de verantwoordelijkheden opnemen die voortvloeien uit de overeenkomst met de opdrachtgever volgens de gebruikelijke standaarden in de sector.
3.2 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe op een constructieve manier de nodige medewerking te verlenen met het oog op het slagen van het project en alle documenten aan te leveren die hiervoor noodzakelijk zijn. Inzonderheid is de Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van materiaal dat noodzakelijk is voor het project en dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrecht van derden.
3.3 ICT PACTS streeft ernaar om de projecten op te leveren binnen de afgesproken termijnen. Doch, de leveringstermijnen zijn louter indicatief en vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
3.4 Het project wordt als geslaagd beschouwd wanneer de acceptatietest goed is bevonden door de Opdrachtgever, dit kan door ondertekening van het “Go Live” acceptance-document in BIJLAGE 3 van deze overeenkomst of door de loutere ingebruikname door de Opdrachtgever.
3.5 De Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat het ICT PACTS is toegestaan om, indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, beroep te doen op onderaannemers.
3.6. ICT PACTS bepaalt zelfstandig de werkuren afhankelijk van de met de Opdrachtgever afgesproken timing van het project.

ARTIKEL 4 PRIJZEN
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Al onze aanbiedingen en offertes zijn geldig voor een termijn van 15 dagen.
Diensten die op vraag van de klant geleverd worden buiten de werkuren (dit is vóór 8u30 of na 17u30) of op zaterdag, worden gefactureerd aan 150%.
Diensten die op vraag van de klant geleverd worden op zon- en feestdagen, worden gefactureerd aan 200%.
4.2 Indien zou blijken dat er tijdens de projectfase bijkomend maatwerk noodzakelijk is of wordt gevraagd door de Opdrachtgever, dan wordt deze bijkomend gefactureerd. Indien het bijkomend maatwerk meer bedraagt dan 10% van de offerte, zal ICT PACTS de Opdrachtgever hieromtrent informeren.

ARTIKEL 5 FACTUREN EN BETALINGEN
5.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
5.2 ICT PACTS behoudt zich het recht voor een steeds een voorschot van 10% te factureren.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal voor projecten voor een bedrag van > 7.500 EUR de betaling bovendien in schijven worden gefactureerd, waarbij voor de start van het project een provisie van (25%) van het factuurbedrag kan gevraagd worden.
Indien hardwaremateriaal dient besteld te worden of softwarelicenties dienen aangekocht te worden voor een project, zal dit vóór de start van het project dienen betaald te worden.
Bij gebrek aan betaling van de provisie, het voorschot of van het hardwaremateriaal of softwarelicenties dat op vraag van de opdrachtgever wordt geleverd, behoudt ICT PACTS zich het recht voor de start van haar werkzaamheden op te schorten.
5.3 Voor iedere vertraging in de betaling is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.
5.4 Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn is ICT PACTS bovendien gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten tot op het moment dat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen. ICT PACTS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de Opdrachtgever in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan ICT PACTS van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst opzeggen, door melding aan de klant via een aangetekend schrijven. De Opdrachtgever kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
5.5 In geval van overmacht kan ICT PACTS er niet toe gehouden worden haar verplichtingen namens de Opdrachtgever te voldoen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 1 maand, is ICT PACTS bovendien gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen via aangetekend schrijven.

ARTIKEL 6 CONFORMITEIT, GARANTIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Bij niet-conforme levering en/of zichtbare gebreken, dient de Opdrachtgever dit uiterlijk de dag volgend op de levering te melden aan ICT PACTS.
6.2 Voor wat betreft de hardware en software die op vraag van de Opdrachtgever wordt aangekocht en geleverd, biedt ICT PACTS geen enkele garantie en is enkel de fabrieksgarantie van toepassing.
6.3 ICT PACTS maakt een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van alle goederen die zij levert aan de Opdrachtgever tot op het moment van de volledige betaling van de aankoopprijs.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1 ICT PACTS is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie,…) waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.
7.2 Bovendien is ICT PACTS niet aansprakelijk voor gebreken in de producten en/of geleverde diensten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag -en gebruiksvoorwaarden en enige daad, nalatigheid of fout van de Opdrachtgever. In het bijzonder is ICT PACTS niet aansprakelijk voor gebreken in het geleverde hardware- of softwaremateriaal, ongeacht of de Opdrachtgever een beroep een kan doen op de fabrieksgarantie.
7.3 De aansprakelijkheid van ICT PACTS blijft in alle gevallen beperkt tot het reeds gefactureerde bedrag van het project met een maximum van 250.000 EUR.
De Opdrachtgever vrijwaart ICT PACTS voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 8 DUUR, OPZEGGING EN ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST
8.1 De duur van de overeenkomst is deze zoals vermeld in de ondertekende bestelbon.
8.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht op te zeggen, tenzij mits hij dit per aangetekend schrijven ter kennis brengt van ICT PACTS.
8.3 Bij annulatie van de opdracht door de Opdrachtgever wanneer de uitvoering nog niet was begonnen kan in geen enkel geval het voorschot teruggevorderd worden door de Opdrachtgever. ICT PACTS kan bovendien een schadevergoeding eisen indien de opdracht nog niet aangevat werd en zij reeds kosten heeft gemaakt.
8.4 Indien de opdracht reeds was aangevat is ICT PACTS gerechtigd alle reeds uitgevoerde prestaties evenals gemaakte kosten te factureren aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
9.1 ICT PACTS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar uitgevoerde werken en/of diensten, die als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden.
9.2 ICT PACTS behoudt het auteursrecht op deze werken. De overdracht van de intellectuele rechten van ICT PACTS aan de Opdrachtgever kan enkel plaatsvinden via een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
9.3 Behoudens andersluidend beding behoudt ICT PACTS zich het recht voor om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

ARTIKEL 10 CONFIDENTIALITEIT
10.1 Partijen zijn tot confidentialiteit gehouden ten aanzien van elkaar met betrekking tot alle informatie die in het kader van het uitvoeren van een project aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt, in het bijzonder ten aanzien van bedrijfsgevoelige informatie.
10.2 Meer in het bijzonder verbinden Partijen zich ertoe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, apparatuur, applicatie(s), klantapplicatie(s), koppeling, data en ICT-infrastructuur alsmede alle andere informatie waarvan partijen wisten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn.
10.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der Partijen informatie en gegevensdragers welke haar ter beschikking staan en betrekking hebben op de wederpartij, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
11.1. Elke partij is van zijn verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien ontheven indien, in de mate dat en zolang de uitvoering ervan door overmacht verhinderd wordt. De partij die zich op overmacht beroept, verwittigt zo snel mogelijk de andere partij van het bestaan en van het beëindigen van het feit dat overmacht uitmaakt.
11.2. Indien de omstandigheden die overmacht uitmaken, langer dan één maand blijven bestaan, heeft elke partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat een opzegtermijn in acht moet worden genomen.

ARTIKEL 12 DEELBAARHEID, WIJZIGINGEN EN VOLLEDIGE OVEREENKOMST
12.1 Indien één der bepalingen van deze Overeenkomst of een gedeelte van zulke bepaling nietig zou worden verklaard, zal dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aantasten. Partijen verbinden zich ertoe de nietige bepaling zo snel mogelijk te vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij hun oorspronkelijke bedoeling.
12.2 Wijzigingen of toevoegingen aan deze overeenkomst zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk werden overeengekomen door middel van een ondertekende annex bij de huidige overeenkomst.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
13.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van ICT PACTS of overeenkomsten die met haar gesloten zijn.
In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.